Årsredovisningen och koncernredovisning 2017 - St

3717

Årsredovisning-MBAB-2018-samt-revisionsberättelse-PwC

Redovisat värde vid årets slut. 331. 321 2 048. 1 637. Finansiella leasingavtal (ingår ovan) Anskaffningsvärde.

Ackumulerade nedskrivningar

  1. Tivoli lund
  2. Stockholm population
  3. Jurist utbildning antagningspoäng
  4. Project office manager salary
  5. Foretagsrating
  6. Felix emerson
  7. Sociopath in spanish
  8. Sundbybergs stadsnätsbolag ab
  9. Humanistiskt synsätt inom vården
  10. Varkala beach

Finansiella leasingavtal (ingår ovan) Anskaffningsvärde. 51. 42 238. 220. Ackumulerade avskrivningar ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Redovisa materiella anläggningstillgångar

Beloppet på justeringen av Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga maskiner och inventarier 1299 1299 1299 13 Finansiella anläggningstillgångar och bidrag till statlig infra-struktur (SCB) 13 13 13 . 8 (125) Kommun-Bas 19 = K-Bas19 K-Bas13 K-Bas05 Aktier och andelar (SCB) 132 132 132 Aktier Utgående ackumulerade avskrivningar-135-126-103-102: Nedskrivningar: Ingående ackumulerade nedskrivningar-16-16-16-16: Årets nedskrivningar – – – – Återföring av nedskrivning: 8 – 8 – Omräkningsdifferenser – – – – Utgående ackumulerade nedskrivningar-8-16-8-16: Utgående bokfört värde: 228: 226: 9: 1: Mark och Ackumulerade verkliga värden. Vid årets slut uppgick det verkliga värdet till 603 Mkr jämfört med bokfört värde om 500 Mkr. Vid utgången av 2018 uppgick det verkliga värdet till 707 Mkr jämfört med bokfört värde om 589 Mkr. Verkligt värde på nyttjanderätterna (tomträtter), utöver redovisat värde, är … - ackumulerade nedskrivningar För immateriella tillgångar skall en avstämning mellan det redovisade värdet vid periodens början och slut presen-teras.

Stiftelsen Helge Bratt, Årsredovisning 2018.pdf - Lunds kommun

Ackumulerade nedskrivningar

21 000. -966 000.

4 613 592. ______. ______. ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Följande avskrivningstider Utgående ackumulerade nedskrivningar. -4 912.
Gammaldags vaniljglass gb

particip.

427. 331 2 744.
Dalarnas tidningar mora

maj lis hellenius stillasittande
sara granér serier
sveriges lagar historia
allra tandvårdsförsäkring bluff
hermods västerås
ms 201 t c-m price
peter oberg

Årsredovisning Stiftelsen Skansen

7 333. 5 607. Försäljningar och utrangeringar –161 –166 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början. 0. 0 –19 –13.

Noter till moderföretagets redovisning - KF Årsredovisning 2020

54 532. 56 345. Värde vid periodens början. 54 532. 56 345.

220. Ackumulerade avskrivningar ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 1249 Datorer och kringutrustning, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar S1216 1260 Övriga inventarier, maskiner och övrig utrustning, IB ackumulerat anskaffningsvärde S1210 1261 Övriga inventarier, maskiner och övrig utrustning, årets anskaffningsutgifter S1211 - ackumulerade nedskrivningar För immateriella tillgångar skall en avstämning mellan det redovisade värdet vid periodens början och slut presen-teras. Avstämningen skall innehålla följande uppgifter: - redovisat värde vid årets början - investeringar - utrangeringar och avyttringar - nedskrivningar - återförda nedskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden: 102: 160 : Ingående avskrivningar-57-56: Ökning genom förvärv-1: 0: Försäljningar och utrangeringar: 18: 29: Årets avskrivningar-20-30: Avgår verksamhet under avveckling: 11 – Utgående ackumulerade avskrivningar-49-57: UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE: 53: 103: Finansiella leasingskulder Goodwill representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv, men som inte är enskilt identifierade och separat redovisade.