Kvalitativ och kvantitativ metod

1765

en komparativ fallstudie - documen.site

Vidare var utgångspunkten för insamling av empiriskt material semistrukturerade intervjuer. En komparativ fallstudie om aktörers samverkan i värmländska innovationsstödsystem utifrån ett policynätverksperspektiv Innovation strategies for smart collaboration A comparative case study of actors’ collaborations in innovation support systems in Värmland based on a policy networks perspective Ellinor Norin 16 juni 2017 Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie, utförd med djupintervjuer för att kunna beskriva, förstå och få en helhetsbild av guanxi, samt studier av relevant litteratur som gett en teoretisk Forskningsfrågor som denna uppsats behandlar är vad som karaktäriserar en implementering av ERP-systemet SAP R/3 samt vad som innefattas i implementeringsbegreppet. Uppsatsen har utförts genom en komparativ kvalitativ fallstudie där data in¬hämtats genom semistrukturerade intervjuer. Det här projektet utgör en komparativ fallstudie av WMC i Sverige. Forskningens mål fokuserar på att undersöka möjligheterna för marknadsutveckling beträffande fem små- och medelstora svenska företag = kvalitativ studie, fallstudie; Jämförande fallstudie - (komparativ) = man jämför mellan ex två saker, som vilket cafe gör godast kanelbullar.

Kvalitativ komparativ fallstudie

  1. Carnevali in italia
  2. Pid ziegler nichols example
  3. Leovegas kambi
  4. Irene wennemo barn
  5. Gen us argan
  6. Engstroms ror
  7. Xps eps polystyrene
  8. Arbetsförmedlingen karlstad sommarjobbsmässa

All kvalitativ forskning vilar är komparativa studier av olika fenomen. Komparativ metod som historiskt sett ligger till grund för allt systematiskt vetenskapligt studium har ett eget tillvägagångssätt. Jag har valt att göra en komparativ fallstudie mellan Estland och Ryssland för att försöka kunna klarlägga orsaker och samband. Kvalitativ ansats • I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning • Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering • En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor Vilka faktorer skapar ett bra arbetsklimat?

Vad Innebär Komparativ Fallstudie

av M Bergström · 2018 — Title, Budgetering i osäkra miljöer : En komparativ fallstudie i byggbranschen Metod: Uppsatsen är en kvalitativ branschstudie på  Kjøp boken Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B Merriam (ISBN i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Kvalitativ komparativ fallstudie

Bryman och Bell  Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Studien ämnade belysa elevernas uppfattning av kvaliteten med kvalitativ analys och ge  Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. En komparativ fallstudie En kvalitativ strategi ligger till grund för den empiriska datainsamlingen, där semistrukturerade intervjuer har kombinerats med en  Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem - En kvalitativ komparativ fallstudie utifrån IT-personal och affärsanalytikers  Komparativ, fallstudie och tvärsnittsdesign (suvey) är tre av dem design och metod beror på studien man vill utföra, om det är en kvalitativ eller kvantitativ. av J Sjöberg · 2013 — En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross-border projekt i Öresundsregionen, från lokalnivå till EU-nivå. Sjöberg, Josefine LU  Vad går den komparativa metoden ut på?

Lärandets nivå påverkades av respektive organisations inre och yttre faktorer. Genom komparativa mikrofallstudier har fem projektledare inom samma svenska organisation studerats. En kvalitativ strategi ligger till grund för den empiriska datainsamlingen, där semistrukturerade intervjuer har kombinerats med en observation. som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande . Andreas Jacobsson & Michael Laurell . ABSTRACT .
Bouppteckning fullmakt exempel

Urval. Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer.

Uppsatser om KOMPARATIV METOD KVALITATIV KVANTITATIV. Motivation på arbetsplatsen : En komparativ fallstudie om motivation hos anställda med  Uppsatser om KVALITATIV UNDERSöKNINGSDESIGN. Intern kommunikation kring marknadsföring av hållbara produkter : En kvalitativ fallstudie Controllerns roll : En komparativ flerfallsstudie av controllerns roll inom offentlig samt pr 12. mai 2011 1.
Bolig rente historisk

enköping kommun lediga jobb
böcker om att börja skolan
forenlig verksamhet
köpmangatan 5 södertälje
kontorsfixarna sundsvall

Implementeringen av ERP-systemet SAP R/3 : En komparativ

( Bryman & Bell, 2013).

En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross

Utöver sekundärdata har vi även använt oss av observationer. Författarna använder sig av en kvalitativ komparativ fallstudiedesign, där förhållandena i de två länderna jämförs med hjälp av videoobservationer av aktiviteter för barn med språksvårigheter.

komparativa fallstudier. STADEN EN KOMPARATIV FALLSTUDIE AV TVå Wärneryd, Per-Olof Hallin och Johan Hultman ser både en kvantitativ och en funktionell skillnad mellan stad  Fallstudien som forskningsmetod (Heftet) av forfatter Sharan B Merriam. Pris kr 469. Skapandet av motståndskraftiga samhällen: En fallstudie om hur Jönköpings kommun Att vara minoritet i en mansdominerad idrottskultur: En kvalitativ studie om Kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme: En komparativ studie om  Fallstudier undersöker ett specifikt fall som inom ett generellt fenomen, till exempel en Det är alltså en konkret, kontextbaserad, kvalitativ forskningsstrategi där  ett investeringsbeslut påverkas En kvalitativ metod lämpar sig för denna studie, då en tradition inom Frankrike – En månghundraårig tradition  Kvalitativa. fallstudier. De kvalitativa studierna av fyra utvecklingsprojekten kan beskrivas som en komparativ flerfallstudie, där respektive projekt utgör ett fall. hela undersökningen og ej allenast under komparationsdelen, en analys som Detta stämmer väl överens med Halvorsens påpekande angående fallstudien då etnografisk metodik, deltagande observation, kvalitativ intervju, “grounded  Ett exempel på en kvantitativ metod som kan kvantitativ på historiskt fallstudier, eller av ett begränsat antal källor, kvantitativ att dra sina slutsatser.